LT-KSH-G●QUICK TEST CONNECTOR●툴체인지●(LANGCH.DME)
375,000원

●QUICK TEST CONNECTOR

●LZ-KSH-G-08-I (1.6Mpa) (G1/4) (csq4568)

●LZ-KSH-G-08-I (1.6Mpa) (G1/2)) csq4569)


● 적용분야 (실린더검사, 피팅연결구검사, 커플링검사, 각종피팅장비연결, 피팅퀵체결)