JDF1000-1●JDF1000-2●JDF1000-3●(SUS316) Filling Valve●(SUS304) Filling Valve)●Drinks filling machinery●(SUS316)필링밸브●(SUS304)필링밸브●(SUS316)스테인레스 밸브●(SUS304)스테인레스 밸브●(DME)
115,000원

JDF1000 카탈로그 JDF1000 도면(한글) JDF1000 도면(영문)


(JDF) Filling Valve

(medie=샴푸,세제,식수,음료.식품,오일,화학품,액체이송)

(Length H1은 사용자의 필요에 따라 길이 조절이 가능합니다

(body=SUS316) (double Actuator=SUS316)

(Flouid=G1/2 F)  (air control=G1/8 F)

JDF1000-1-DN15-27-16-142-280 (CSQ3345)

(length L=142mm,H=280mm) (dia B=16mm)

(dia A=8mm) (C=M22*1.5mm)

JDF1000-1-DN15-27-18-127-265(CSQ3344)

(length L=127mm,H=265mm) (dia B=18mm) 

(dia A=7mm) (C=M22*1.5mm)

JDF1000-1-DN15-27-20-127-265(CSQ3343)

(length L=127mm,H=265mm) (dia B=20mm) 

(dia A=10mm) (C=M22*1.5mm)


(BEVEL Valve) (음료장비) (음료기계) (식품기계) (액체 정량주입) (음료 정량주입)

(물이송) (liquid 이송) (리퀴더이송) (워터이송) (음료주입) (맥주주입) (오일주입)

(화학약품주입) (식품주입) (샴푸주입) (세제주입) (식품주입) (맥주기계)


JDF1000-1 (DME) (Inside Output)

JDF1000-2 (DME) (Outside Output-1)

JDF1000-3 (DME) (Outside Output-2)

JF101 (ESG)  RJQ22-S32 (RFS)